top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kristelight diensten of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Kristelight is gevestigd te Nijmegen, KvK nr. 84321288

 

U gaat met Kristelight een overeenkomst aan wanneer:

 • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt.

 • U zich aanmeldt voor een traject, workshop of sessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.

 • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.

 • U een (digitaal) product aanschaft via de website.

Offerte

De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Annulering 

 • Annuleren van een coaching sessie kan telefonisch tot 24 uur voor de afspraak en dient door Kristelight te worden bevestigd. Wanneer de cliënt(en) niet minimaal 24 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

 • Annuleren van een workshop/training kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang en dient door Kristelight te worden bevestigd. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van de kosten van de desbetreffende workshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 • Producten die u via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar contact@kristelight.nl

Betaling

 • Als particulier betaal je voorafgaande aan de ademsessie of workshop. Met aanschaf van het product ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Mochten er geschillen ontstaan dan zijn deze algemene voorwaarden altijd leidend.

 • Er vindt geen terugstorting plaats.

 • Ademsessies/workshops voor particulieren kunnen niet worden ingehaald.

 • Zakelijk: Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum plaats heeft gevonden, is het bedrijf direct en van rechtswege in verzuim. Bij overschrijding van iedere betalingstermijn is de koper tevens een vergoeding verschuldigd van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, per maand over de hoofdsom. Gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet (geheel) betaalde factuur, zijn voor rekening van de koper, met een minimum van € 250 per geval. Bij liquidatie, faillissement en surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Vervanging

Als Kristelight door ziekte of overmacht geen training of sessie kan geven, staat het Kristelight vrij om de training of sessie in overleg te verplaatsen naar een ander moment.

Verplaatsing workshop

In geval van onvoldoende deelnemers kan Kristelight een workshop annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door Kristelight geleverde dienst, dan doet Kristelight haar uiterste best om daar samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid van Kristelight gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst.

 

bottom of page